Användarvillkor HyraBåt.nu

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på
HyraBåts webbplats, www.HyraBåt.nu samt övriga villkor som HyraBåt.nu i vissa fall tillhandahåller
en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av HyraBåts
Webbplats samt vid användning av HyraBåts tjänster och varor. Se under rubriken “ANVISNING
FÖR ANNONSERINGAR” nedan med avseende på innehåll och närmare utformning.

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på Webbplatsen godkänner du dessa Allmänna
Villkor och förbinder dig att följa dem.
Dessa Allmänna Villkor ingås på svenska. Dessa Allmänna Villkor gäller från den 2016­07­01.
HyraBåt.nu kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att
publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för
nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande
användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e­post eller genom
publicering på Webbplatsen.

För att ingå avtal om HyraBåts tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans
godkännande. HyraBåts tjänster och varor tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har
brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av HyraBåt.nu tillhandahållna villkor och/eller lagar och
regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda
företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

2. Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt,
varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt
material på Webbplatsen HyraBåts exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från HyraBåts webbsida men du får i övrigt inte kopiera,
reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information
på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från HyraBåt.nu

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till Webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att
du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till
Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som “förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller
nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på
Webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. All otillåten
användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter
mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

3. Skapade annonser

Med skapade annonser avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen
skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder och annonstexter.
Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter av innehållet i din skapade annons,
antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig
tillstånd att använda det innehållet på Webbsidan i enligt med de Allmänna Villkoren.
Du garanterar att innehållet (din skapade annons) inte innehåller upphovsrättsligt skyddat
material.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i din skapade annons är
medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att
förekomma i din skapade annons. HyraBåt.nu kan komma att använda innehållet i din skapade
annons i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp annonsinnehåll, ger du HyraBåt.nu en oinskränkt rätt att fritt förfoga över
det innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra
det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till
eventuella samarbetspartners. HyraBåt.nu får även använda det innehållet i
marknadsföringssyfte. HyraBåts rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.
Du efterger härmed alla krav på ersättning från HyraBåt.nu för HyraBåts användning av det
Användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web­kameror (live­cams) eller av
bildmaterial från säkerhets­ eller övervakningskameror.

4. Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god
marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta
och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.
Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e­mail eller SMS till fysiska personer om inte
dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till
personer som tydligt har motsatt sig detta.

HyraBåt.nu garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina
tjänster/varor. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför HyraBåts
kontroll och HyraBåt.nu ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet.
HyraBåt.nu kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av
Webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter
användare annonsera. HyraBåt.nu har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan
en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett
objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. HyraBåt.nu ansvarar inte
för den utannonserade varan eller tjänsten.

HyraBåt.nu ansvarar inte för felaktig information i annonstexten.

5. Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla HyraBåt.nu skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer
krav på ersättning på grund av innehållet i din skapade annons eller på grund av att du som
användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller
tredje parts rättighet.

6. Personuppgifter

HyraBåt.nu samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel,
effektiv och trygg köp­ och säljsida med tillhörande tjänster.
De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:
● E­postadress
● IP­adress
● Telefonnummer
● Information som du anger i annonser och formulär

För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare
som möjligt, kan informationen komma att användas för direktmarknadsföring t.ex. via e­post,
SMS och/eller via webbformuläret, samt delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att
utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

En gång om året kan du få information om vilka personuppgifter HyraBåt.nu har om dig som kund
samt hur dessa används. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla
lämnade samtycken.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och
erbjudanden om HyraBåt.nu ­relaterade tjänster. Du kan alltid tacka nej till mejlutskick med
erbjudanden från HyraBåt.nu via utskicket.

När du lägger in en annons, använder en tjänst, medger du att HyraBåt.nu använder, sparar och
kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör, (avsändande IP­adress)
samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, skatteverket m.fl.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från
annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system
kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra
samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på
säkerhet och sekretess.

7. Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster och/eller
varor som finns på Webbsidan föreligger inte någon ångerrätt.

8. Kontaktuppgifter

Org. nr: 969770­3339
E-post: info@hyrabat.nu

9. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Allmänna Villkor och tvister ska lösas i svensk domstol.

10. Anvisning för annonseringar

HyraBåts “Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal
enligt vad som ovan anges i dessa Allmänna Villkor.

HyraBåts “Företagsannonser” är till för företag. HyraBåt.nu förbehåller sig rätten att avgöra när
en annons är företagsliknande. Alla priser ska vara inklusive moms.

En annons ligger ute i tre månader från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare
såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen inom tremånadersfristen.

HyraBåt.nu gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan
anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett
eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du
ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot
gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons och du kan
inte överlåta skyldigheter enligt avtalet till annan part.

HyraBåt.nu förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en
annons samt säga upp avtal på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts
upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot HyraBåts principer och anda.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering
skall ske på svenska.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten och
efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som
erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt
utbud, tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller
länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten
måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida.
Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt
och/eller andra lagar och är HyraBåts egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att
använda sig av sökord i annonstexten.

E­post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten,
e­postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en
gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller
tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.
Byte av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid
ändring eller förnyelse av annonsen.

Felaktiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden.
HyraBåt.nu förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt
HyraBåts bedömning är felaktiga eller orealistiska. Slumpvisa kontroller genomförs fortlöpande.
Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för
folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på
folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande
karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas
i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den
information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation
uppkomma baserat på postnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka
tillhandahålls av tredje part och HyraBåt.nu tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste
själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna HyraBåt.nu om
något inte stämmer på info@hyrabat.nu

Bilder: Bilder skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla
övrig text, företagsnamn, logotyper, URL: er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som
generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller
andra grafiska effekter i annonsens bilder som medför att annonsen framhävs på bekostnad av
andra annonser.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är
del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras.